8B Blog


Picture of Ahmed Wifag Waseem (Admin)
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް
by Ahmed Wifag Waseem (Admin) - Tuesday, 17 May 2016, 1:30 PM
 


8 މޭ 2016


މިއަދަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަންރައްކާތެރި ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖިހާދު ކުރައްވައިޝަހީދުވި ދިވެހި ދަރީންގެހަނދާންތައް އާކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އަދި އެފަޚުރުވެރި މުޖާހިދުންނަށް ޙައްގު ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު އަދާކުރުމުގެ ދުވަހެވެ. އެ...

Read the rest of this topic
(760 words)
Picture of Ahmed Wifag Waseem (Admin)
Farooh 8B - A Lesson On Describing People
by Ahmed Wifag Waseem (Admin) - Sunday, 13 March 2016, 11:23 AM
 

David Bellamy

A Lesson On Describing People

Have you ever heard of a person named David Bellamy? I bet you do. He is obviously very famous around the globe as he is on e of the few people who really care for the environment. The life of nature. He is a person who faced quite a lot of challenges to ...

Read the rest of this topic
(426 words)